Contact Us

J.P.Shiksham Parishikshan Mahavidylaya
Biyabani, Bihar Sharif (Nalanda)
Bihar Pin 803101


Mobile no.+91-9472871497,+91-9386581497


E. Mail id – jpspm2012b.ed@gmail.com
principal2012b.ed@gmail.com